Trợ giúp về Search courses

Học phần Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như sau: Những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống hiện nay; thiết kế và tổ chức hoạt động thoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

GIAO DUC KNS.docxGIAO DUC KNS.docx

Học phần Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như sau: Một số kiến thức cơ bản về Đạo đức học; giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức trong chương trình môn Đạo đức ở Tiểu học; phương pháp giáo dục đạo đức và phương pháp dạy học môn đạo đức ở TH; trách nhiệm rèn luyện đạo đức của người giáo viên tiểu học để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.

DCCT_DD_2018.pdfDCCT_DD_2018.pdf

TƯ DUY BIỆN LUẬN SÁNG TẠO

Học phần gồm hai phân môn: Nhạc lý cơ bản và Tập đọc nhạc. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về lý thuyết âm nhạc và kỹ năng đọc giai điệu các đoạn nhạc đơn giản; ứng dụng vào việc đọc, hiểu những bài hát theo quy định của chương trình giáo dục tiểu học.

2018_AmNhac_TieuHoc.docx2018_AmNhac_TieuHoc.docx

Học phần gồm ba phân môn: Nhạc lý cơ bản, Tập đọc nhạc và Hát. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về lý thuyết âm nhạc, kỹ năng đọc giai điệu các đoạn nhạc đơn giản; ứng dụng vào việc đọc, hiểu và hát được một số bài hát theo quy định của chương trình giáo dục mầm non và tiểu học.

Học phần gồm bốn phân môn: Nhạc lý cơ bản, Tập đọc nhạc, Hát và tổ chức các hoạt động âm nhạc ở trường Mầm Non. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về lý thuyết âm nhạc, kỹ năng đọc giai điệu các đoạn nhạc đơn giản; ứng dụng vào việc đọc, hiểu và hát được một số bài hát theo quy định của chương trình giáo dục tiểu học

Học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động này như trải nghiệm là gì, nội dung trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học và làm thế nào để tổ chức được hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng xây dựng và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.

Học phần gồm ba phân môn: Nhạc lý cơ bản, Tập đọc nhạc và Hát. Người học sẽ được trang bị những kiến thức về lý thuyết âm nhạc, kỹ năng đọc giai điệu các đoạn nhạc đơn giản; ứng dụng vào việc đọc, hiểu và hát được một số bài hát theo quy định của chương trình giáo dục mầm non và tiểu học.

Học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động này như trải nghiệm là gì, nội dung trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học và làm thế nào để tổ chức được hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng xây dựng và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.