THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC

1.Tên học phần

 PHÁP LUẬT 

2. Số tín chỉ

02 tín chỉ

3. Trình độ

Dành cho sinh viên năm 1

4. Phân bổ thời gian

  Lý thuyết: 02 tín chỉ

Thực hành: 0 tín chỉ

5. Điều kiện tiên quyết

Sau khi được học môn Các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin. 

6. Mục tiêu của học phần

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật. Sau khi học xong học phần sinh viên có được những nhận thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung để từ đó có những quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm có 04 phần với 12 chương gồm những nội dung cơ bản như:

- Phần thứ 1: đại cương về nhà nước và pháp luật, gồm những khái niệm và lý luận chung về nhà nước và pháp luật;

- Phần thứ 2: đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các lĩnh vực: pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và môi trường.

- Phần thứ 3: đại cương về pháp luật quốc tế, gồm những kiến thức chung về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế.

- Phần thứ tư: đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.

Đây là học phần cơ sở ngành bắt buộc của Chương trình đào tạo cử nhân Luật.

Là học phần học trước để tích lũy kiến thức nền tảng cho việc học các học phần cơ sở ngành luật khác và chuyên ngành luật.

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Trang

Chương trình Luật - Khoa Khoa học Quản lý

Email: trangnth@tdmu.edu.vn

Pháp luật về chủ thể kinh doanh là môn học nghiên cứu về các loại hình chủ thể kinh doanh, bao gồm các quy định về thành lập doanh nghiệp; khái niệm, đặc điểm của các loại hình chủ thể kinh doanh; việc thành lập, tổ chức, quản lý của các loại hình chủ thể kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp và quy định về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.