1. Mục tiêu chuyên đề học phần

- Cung cấp cho Học viên những kiến thức cơ bản nhất về xây dựng chính sách công, xác định vấn đề và đưa ra giải pháp chính sách công nhằm hoàn thiện kỹ năng, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và công tác thực tiễn liên quan trực tiếp của bộ môn khoa học chính sách.

2. Thời lượng của  chuyên đề học phần

- Chuyên đề được thiết kế với dung lượng 2 Tín chỉ thực hành (0+2)

3. Nội dung cơ bản

- Chuyên đề bao gồm các phần: nội dung kiến thức cơ bản và nội dung kiến thức liên quan vấn đề xây dựng chính sách công. Cụ thể:

´Căn cứ xây dựng chính sách
´Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chính sách
´Các phương pháp xây dựng chính sách
´Xác định công cụ xây dựng chính sách,…
´Xây dựng chính sách cụ thể tại địa phương (dựa vào tiêu chí một chính sách tốt để xây dựng chính sách cụ thể tại địa phương)
´Tổng quan về đánh giá chính sách;
´Chủ thể tham gia đánh giá chính sách;
´Phương pháp đánh giá chính sách;
´Đánh giá chính sách trên các lĩnh vực cụ thể.
Đồng thời, đánh giá tác động của văn bản quy pháp pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
CHÍNH SÁCH CÔNG.pdfCHÍNH SÁCH CÔNG.pdf

- Học phần Lý luận về Nhà nước và pháp luật nghiên cứu hiện tượng Nhà nước và pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Học phần giải quyết các vấn đề lý luận chung nhất về Nhà nước và pháp luật: (i) Nguồn gốc, bản chất, các kiểu, chức năng của nhà nước và pháp luật; (ii) Các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước, hình thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước; (iii) Các khái niệm, hiện tượng pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật...

-

:

Đề cương môn học.pdfĐề cương môn học.pdf

Môn học Quản trị văn phòng giúp người học hiểu rõ về công tác hành chính văn phòng, trang bị các kiến thức về nghiệp vụ hành chính văn phòng; hiểu rõ quá trình quản trị hành chính văn phòng; hình thành kỹ năng phân tích, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát các công việc hành chính văn phòng.

Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận tốt công tác quản trị hành chính văn phòng trong nhà trường và ngành giáo dục; giúp sinh viên biết cách điều hành văn phòng, quản trị cơ sở vật chất văn phòng, cũng như quản trị thông tin và nhân sự trong văn phòng.