Help with Search courses

Học phần Cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới giúp sinh viên thực hành so sánh được chương trình phổ thông hiện hành và chương trình phổ thông mới. Trên cơ sở đó người học giải thích, phân tích những định hướng mới khi triển khai chương trình mới, đồng thời có thể vận dụng, triển khai các quan điểm giáo dục hiện đại vào việc thực hiện, phát triển chương trình phổ thông mới trước khi tốt nghiệp.

Học phần Giáo dục kỹ năng sống (KNS) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như sau: Những vấn đề chung về KNS và giáo dục KNS; tổ chức giáo dục KNS và hướng dẫn một số chủ đề giáo dục KNS cho học sinh (HS) phổ thông.

GD KNS D17TH.docxGD KNS D17TH.docx

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC NÀY

Học phần hướng dẫn học tập, giáo dục, giáo dục, học vấn

TÀI LIỆU HỌC TẬP.pdfTÀI LIỆU HỌC TẬP.pdf

Âm nhạc và Phương pháp dạy học âm nhạc tiểu học là một học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành tiểu học.

Ở học phần này sv sẽ được tìm hiểu về các nội dung: 

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức sau:

Vai trò của văn học đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mầm non. Vai trò của văn học đối với sự phát triển các mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội, thẩm mĩ, đặc biệt văn học có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển cảm xúc và trí tưởng tượng của trẻ. Các phương pháp tổ chức cho trẻ tích cực, chủ động phát triển khả năng sáng tạo trong họat động làm quen tác phẩm văn học. Phương pháp đánh giá khả năng cảm thụ của trẻ.