Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiến trình lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Nội dung học phần gồm 5 chương: Chương 1: Quan hệ đối ngoại trong năm đầu của nền cộng hòa dân chủ (tháng 9-1945 – 12-1946), Chương 2: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); Chương 3: Quan hệ đối ngoại trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975); Chương 4: Quan hệ đối ngoại trong chiến tranh bảo vệ biên giới và giải tỏa tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-1995) và Chương 5: Quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế (1995-Nay). Đồng thời tổng kết những thành tựu, tồn tại, thời cơ, thách thức và triển vọng của ngoại giao Việt Nam hiện nay.

ĐC LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐỐI VIỆT NAM (1945 - NAY).docxĐC LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐỐI VIỆT NAM (1945 - NAY).docx

Trên nền kiến thức đã học trước đó, với sự hướng dẫn của giảng viên, sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm vững kiến thức và thực hiện được các kỹ năng sau:

(1) Có những hiểu biết căn bản đối với sự phát triển lý luận về CNXH trong lịch sử từ CNXH thời cổ đại, CNXH không tưởng đến CNXH khoa học;

(2) Nắm vững quá trình đấu tranh, lựa chọn xây dựng và kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam

(3) Hiểu và trình bày được quy luật phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội. Trình bày logic sự ra đời của tư tưởng CNXH từ Không tưởng đến Khoa học;

(4) Thảo luận, thuyết trình một cách thuyết phục về sự đúng đắn của con đường CNXH mà Việt Nam lựa chọn

Giúp SV trang bị được các kiến thức về lí luận về nghiệp vụ biên tập và các kỹ năng biên tập sách, báo để biên tập một văn bản sách, báo chí. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác biên tập sách, báo thuộc lĩnh vực văn hóa.

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, đưa ra các giải pháp khắc phục lỗi, tư duy phân tích và tư duy phản biện.

Nghiep vu bien tap v.2018.docxNghiep vu bien tap v.2018.docx

Học phần này giúp người học:

- Hiểu về đối tượng nghiên cứu (diễn ngôn, các bộ phận, các đơn vị, các tổ chức bên trong diễn ngôn), các khái niệm về các đối tượng nghiên cứu này, một số vấn đề lý luận, phương pháp trong nghiên cứu các đối tượng đó;

- Làm quen, hiểu và áp dụng được ở mức độ đơn giản một số thao tác phân tích, miêu tả khi nghiên cứu các bộ phận của diễn ngôn; và

- Rèn luyện tư duy trừu tượng hóa, tính khách quan và minh xác trong học tập, nghiên cứu, phân tích, miêu tả.

DCCT Phan tich dien ngon (2) doc.docxDCCT Phan tich dien ngon (2) doc.docx

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Học phần gồm 14 đơn vị bài học trình bày những kiến thức và thao tác kĩ thuật của tư duy biện luận và sáng tạo: khái niệm về tư duy biện luận và tư duy sáng tạo, cách nhận biết luận cứ, vấn đề ngôn ngữ và sự tác động của nó đến tư duy biện luận-sáng tạo, cách nhận biết các ngụy biện, cách phân tích các luận cứ và biểu diễn chúng thành sơ đồ, các nhận biết và đánh giá các dạng luận cứ khác nhau của lập luận diễn dịch và quy nạp, các quy trình và kĩ thuật của tư duy sáng tạo, và cuối cùng là cách xây dựng luận cứ cho bài văn lập luận. Ngoài ra, có những đơn vị bài học cung cấp bảng hướng dẫn thao tác tìm,

chuẩn hóa, và đánh giá từng loại luận cứ giúp người học hình thành những kỹ năng và thái độ tư duy cần thiết trong hoạt động học tập và làm việc của họ.

Thơ ca luôn được cả thế giới yêu chuộng từ xưa đến nay. Môn học của chúng ta đề cập đến các thể loại thơ ca và đặc trưng của từng thể loại từ xưa đến nay của lịch sử văn chương của nhân loại. 

Môn học chú trọng vào đặc trưng thể loại, cung cấp cho học viên lượng kiến thức một cách tổng quát về mặt lý luận, với những đặc điểm nổi bật của thể loại thơ nói chung và thơ Việt Nam hiện đại nói riêng. Giúp người học  hệ thống hóa kiến thức về thơ Việt Nam thế kỷ 20, kết hợp giới thiệu thơ đương đại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.  Qua đó, người học có một cái nhìn, đánh giá văn học Việt Nam hiện đại nói chung và thơ ca nói riêng trong sự vận động của tiến trình văn học Việt Nam

VIDEO

https://www.ted.com/talks/stephen_burt_why_people_need_poetry/transcript?language=vi

     Giúp SV nhận thức đúng đắn về các tín ngưỡng và tôn giáo, đặc biệt là hệ thống các tín ngưỡng và tôn giáo đang sinh hoạt tại Việt Nam.

    Khả năng nhận biết các giá trị văn hóa tôn giáo trong các di sản cổ...

VDEO

    lỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

       Lịch sử văn minh thế giới là môn học giới thiệu về những thành tựu văn minh của nhân loại.

VIDEO: 

Môn học giúp học sinh cách sử dụng tiếng việt trong giao tiếp, thực hành văn bản một cách hiệu quả.

Học phần bao gồm hai nội dung cơ bản:

- Chương 1: Hệ thống hóa và củng cố hệ thống tri thức cơ bản về văn bản, phân tích văn bản và tạo lập văn bản.

Thực hành rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn, nói và viết văn bản, viết phần lịch sử vấn đề trong luận văn khoa học,…

- Chương 2: Hệ thống hóa một số vấn đề về câu, từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt, chính tả tiếng Việt.

Thực hành sửa các lỗi về chính tả, dùng từ và diễn đạt trong nói và viết.

chèn video

https://www.google.com/search?q=ng%C6%B0%E1%BB%9Di+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+n%C3%B3i+ti%E1%BA%BFng+vi%E1%BB%87t&rlz=1C1GGRV_enVN756VN760&oq=ngu%C6%B0%E1%BB%9Di+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+n%C3%B3i+t&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8