Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở giáo dục. Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng trong quản lý tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học như lập kế hoạch, lập dự toán, viết báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính và cơ sở vật chất.

Phương pháp "Bàn tay nặn bột” cung cấp kiến thức về khái niệm, vai trò, vị trí của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường Tiểu học; Tổ chức các hoạt động thực hành theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Thực hành xây dựng giáo án và tổ chức hoạt động dạy học có sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột.