Học phần Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học giới thiệu cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về đánh giá:  một số khái niệm về kiểm tra, đánh giá; chức năng, nguyên tắc của đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; đánh giá năng lực; phương pháp, kĩ thuật và công cụ đánh giá. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực thực hiện hoạt động đánh giá học sinh tiểu học, chẳng hạn như: thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá năng lực, xử lí và phản hồi thông tin đánh giá, …Ngoài ra, khi đóng vai trò là giáo viên tiểu học, sinh viên sẽ có ý thức thực hiện đánh giá học sinh tiểu học công bằng, khách quan, nghiêm túc, … và xem đánh giá như một phương thức góp phần phát triển toàn diện học sinh tiểu học.


Phương pháp "Bàn tay nặn bột” cung cấp kiến thức về khái niệm, vai trò, vị trí của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường Tiểu học; Tổ chức các hoạt động thực hành theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Thực hành xây dựng giáo án và tổ chức hoạt động dạy học có sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột.