Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức về lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý các loại mẫu đất, nước, không khí trước khi tiến hành phân tích qua các kỹ thuật xử lý ướt, kỹ thuật xử lý khô, kỹ thuật khô ướt kết hợp, kỹ thuật chưng cất, kỹ thuật chiết.

Học phần gồm 5 chương đề cập đến vai trò của phân tích môi trường trong chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường; sự phân bố/vận chuyển các chất ô nhiễm hữu cơ tồn lưu và các kim loại độc trong môi trường; kiểm soát chất lượng phân tích môi trường; chuẩn bị mẫu cho phân tích và nguyên tắc cơ bản của các phương pháp phân tích các mẫu môi trường: nước, chất rắn (đất, trầm tích, sinh vật) và không khí. Tiếp cận thiết lập kế hoạch lấy mẫu, phân tích và đánh giá môi trường cho một mục đích nghiên cứu xác định

PHAN TICH MOI TRUONG.docxPHAN TICH MOI TRUONG.docx

Học phần  cho sinh viên tiếp xúc tương đối đầy đủ  với thực nghiệm hóa học: Kỹ thuật làm việc của phòng thí nghiệm, thao tác thí nghiệm trên cợ sở các bài thực hành cụ thể về nhiệt động hóa học, động hóa học, dung dịch và điện hóa .

TH HOA DAI CUONG - AUN - D19.docxTH HOA DAI CUONG - AUN - D19.docx

Học phần đề cập đến những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động (điều kiện lao động, tai nạn lao động, mối nguy,…), bảo hộ lao động  và an toàn vệ sinh môi trường; Học phần cũng cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro trong lao động, đánh giá mức độ an toàn của một cơ sở/doanh nghiệp. Đi sâu vào phân tích các kỹ thuật an toàn lao động, kỹ thật vệ sinh môi trường giữ gìn môi trường làm việc, biện pháp phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; Học phần cũng cung cấp kiến thức về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

DE CUONG CHI TIET ATLD-VSMT.docxDE CUONG CHI TIET ATLD-VSMT.docx

Trong học phần này, sinh viên được cung cấp kiến thức về đặc điểm của vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên, tác động qua lại giữa chúng với các hệ sinh thái và những hoạt động có lợi cũng như có hại của chúng đối với con người, động vật và thực vật, ứng dụng vi sinh vật trong lĩnh vực môi trường.

DE CUONG CHI TIET VSMT.docxDE CUONG CHI TIET VSMT.docx

Trong học phần này, sinh viên được giới thiệu các cách tiếp cận trong công tác bảo vệ môi trường; Các khái niệm giảm thiểu chất thải tại nguồn, sản xuất sạch hơn,….Các kiến thức về các phương pháp cũng như các bước tiến hành trong quá trình thực hiện SXSH trong một cơ sở sản xuất cũng như các kỹ thuật thực hiện SXSH. Sinh viên sẽ được giới thiệu khái niệm và lợi ích của việc đánh giá vòng đời, phương pháp và  nội dung cơ bản phân tích vòng đời của một sản phẩm, kiến thức tổng quát về cơ chế phát triển sạch CDM để từ đó giới thiệu về mối quan hệ giữa  SXSH và cơ chế phát triển sạch. Trong học phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu một vài ví dụ của một số lĩnh vực công nghiệp đã áp dụng SXSH, thông qua đó sinh viên sẽ được giới thiệu các nội dung cơ bản, cách thức trình bày và các thông tin cần phải trình bày trong một báo cáo SXSH.

DE CUONG CHI TIET SXSH(1+1).docxDE CUONG CHI TIET SXSH(1+1).docx

Trong học phần này, sinh viên được giới thiệu các quy tắc an toàn khi thực tập vi sinh môi trường, cách pha chế môi trường dinh dưỡng cho vi sinh vật. Phân lập vi sinh vật  trong nước thải, chat thải rắn, nuôi cấy vi sinh vật. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi. Xác định vi sinh vật trong môi trường đất và nước ô nhiễm bang pp nhuộm Gram và đếm vi sinh vật. Định lượng Coliform tổng số trong nước thải bằng phương pháp MPN.

 

DE CUONG CHI TIET TTVSMT(0+1).docxDE CUONG CHI TIET TTVSMT(0+1).docx

Trong học phần này, sinh viên được tiếp cận thực tế về quá trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Sinh viên tiếp cận được phương pháp xác định dòng thải, cân bằng vật chất và năng lượng, tính chi phí tổn thất do phát sinh chất thải và các cơ hội sản xuất sạch hơn. Thông qua kinh nghiệm tiếp cận từ thực tế, sinh viên vận dụng để làm đồ án sản xuất sạch hơn.

 

DE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docxDE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docx

Trong học phần này, sinh viên được tiếp cận thực tế về các kỹ thuật xử lý chất thải rắn: kỹ thuật phân loại chất thải rắn, kỹ thuật ủ phân compost từ chất thải rắn, kỹ thuật chuyển hóa sinh học chất thải rắn thành các sản phẩm phụ hữu ích, kỹ thuật chôn lấp rác thải theo mô hình bãi chôn lấp hợp vệ sinh.  Thông qua kinh nghiệm tiếp cận từ thực tế, sinh viên vận dụng để tạo ra một sản phẩm từ chất thải rắn.

DE CUONG CHI TIET TTCNXLCTR(0+3).docxDE CUONG CHI TIET TTCNXLCTR(0+3).docx

Môn học này nhằm trang bị cho người học các kỹ năng lấy mẫu môi trường không khí, lấy mẫunước và mẫu đất, các cách bảo quản mẫu. Tronghọc phần này trang bị cho người học các phương pháp và kỹ năng phân tích các thông số cơ bản: NH4+, NO3-, NO2-, COD, BOD, DO, PO43-…bằng phương pháp đo UV_VIS, đo các ion kim loại bằng phương pháp đô phổ hấp phụ phân tử AAS Ngoài ra sinh viên còn được hướng dẫn phương thức lấy mẫu, phân tích và trữ mẫu cùng với việc sử dụng & cách chuẩn độ các máy đo các thông số quan trọng như pH, DO, EC, độ đục, SS...