Tiểu mục này dùng để chuyển tất cả các khoá học cần xoá và sẽ được xoá sau ngày 14/12/2019