Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Môn học giới thiệu ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử; ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế, khả năng phản ứng, tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ; các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ.


DE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docxDE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docx

Môn học nhằm trình bày cho sinh viên các kiến thức cơ sở của môn hóa Hữu cơ, tiếp theo học phần Hóa Hữu cơ 1, tiếp tục giới thiệu về các nhóm định chwusc chính, hợp chất tạp chức và hợp chất cao phân tử, gồm: hợp chất cacbonyl, acid carboxylic và dẫn xuất của acid, amin, hợp chất diazonium, hợp chất dị vòng và một số loại hơp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử.

Song song với việc được cung cấp các kiến thức cơ sở của môn hóa Hữu cơ thì học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy, nghiên cứu tài liệu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và cũng qua đó giúp sinh viên nhận thức được ý thức học tập suốt đời.

DE CUONG HP- AUN-Hoa huu co 2-Duyen.docxDE CUONG HP- AUN-Hoa huu co 2-Duyen.docx

Môn học giới thiệu cơ sở lý thuyết của môn hóa hữu cơ: ảnh hưởng của thành phần, cấu tạo của phân tử đến tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ, cụ thể là khả năng phản ứng, cơ chế phản ứng; và giới thiệu các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ.

Môn học rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, suy luận, hệ thống và liên kết kiến thức, đông thời nâng cao ý thức tự giác và niềm say mê học tập, nghiên cứu

DE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docxDE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docx