Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các phạm vi cơ bản của lý thuyết đồ thị: Đường đi và chu trình Euler, đường đi và chu trình Hamilton, đồ thị phẳng và bài toán tô màu bản đồ, cây và cây bao trùm, bài toán đường đi ngắn nhất.

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tư duy biện luận, hệ thống để giải quyết các bài toán thông qua các bài tập làm ở nhà, và các kỹ năng mềm như: giao tiếp và làm việc nhóm.

TOAN007_LY THUYET DO THI (3+0).pdfTOAN007_LY THUYET DO THI (3+0).pdf

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về Matlab, ứng dụng cho chuyên ngành Toán.

    Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm Matlab để giải quyết các bài toán của các học phần khác của ngành toán. Đồng thời, nâng cao khả năng và tư duy lập trình cho sinh viên.

TOHO006_MATLAB VA UNG DUNG (3+0).pdfTOHO006_MATLAB VA UNG DUNG (3+0).pdf

Học phần gồm 4 chương,cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm số: phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến; phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số; lý thuyết chuỗi. 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm số (phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến, phép tính tích phân của hàm số một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân). Cung cấp một số ứng dụng của đạo hàm và tích phân trong kinh tế, là cơ sở để sinh viên học tập và nghiên cứu các môn khác.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của giải tích hàm số (phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến, phép tính tích phân của hàm số một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân). Cung cấp một số ứng dụng của đạo hàm và tích phân trong kinh tế, là cơ sở để sinh viên học tập và nghiên cứu các môn khác.