Viện Đào tạo Sau Đại học

Học phần nhắm phân tích mối quan hệ giữa văn chương và văn hóa, văn học và văn hóa học; các bình diện chủ yếu của hướng tiếp cận văn học từ văn hóa. Giới thiệu một số lý thuyết văn hóa học quan trọng có thể vận dụng trong nghiên cứu văn học văn học.