Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, quản lý dữ liệu quan trắc và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, cung cấp cho người học những kỹ năng trình bày, vẽ đồ thị, viết các báo cáo môi trường từ kết quả xử lý số liệu.

DC He thong quan ly MT.docxDC He thong quan ly MT.docx

Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, quản lý dữ liệu quan trắc và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, cung cấp cho người học những kỹ năng trình bày, vẽ đồ thị, viết các báo cáo môi trường từ kết quả xử lý số liệu.

DC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docxDC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docx

Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, quản lý dữ liệu quan trắc và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, cung cấp cho người học những kỹ năng trình bày, vẽ đồ thị, viết các báo cáo môi trường từ kết quả xử lý số liệu.

DC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docxDC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docx

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến quản lý, nhận diện rủi ro, giám sát môi trường, kiểm toán môi trường và viết báo cáo hiện trạng chất lượng môi trường. Kết thúc khóa học này, sinh viên có thể xây dựng kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo môi trường cấp địa phương và doanh nghiệp.