Khoa Khoa học Quản lý

Môn học cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, quản lý dữ liệu quan trắc và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, cung cấp cho người học những kỹ năng trình bày, vẽ đồ thị, viết các báo cáo môi trường từ kết quả xử lý số liệu.

DC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docxDC Ky nang thu thap thong tin CSDL QT.docx