Kỹ năng đưa và nhận lời góp ý phê bình: Mỗi con người nếu không nhận được sự góp ý phê bình chân thành từ người khác thì không thể tiến bộ và phát triển, kỹ năng đưa và nhận góp ý phê bình rất quan trọng đối với mỗi con người cũng như đối với nhà quản lý.

Mỗi cá nhân khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau khi nhận ý kiến đóng góp từ bạn bè hay đồng nghiệp. Vì vậy, muốn đưa ý kiến của mình cho  người khác, chúng ta phải khéo léo làm sao không gây phiền lòng từ các thành viên khác mà người nhận lại vui vẻ tiếp thu ý kiến của mình. Đó là một nghệ thuật trong giao tiếp...

Kỹ năng lắng nghe là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống và trong công tác quản lý

Lắng nghe là phải đặt mình vào vị trí của người khác để nghe hiểu thông cảm, thấu cảm tiếp nhận thông tin chủ động. 

Sẵn sàng đón nhận, hiểu thông điệp từ người khác và hiểu

được những cảm xúc trong giao tiếp. Lắng nghe là một khả năng và cũng là một nghệ thuật để hiểu được những

gì mà người khác truyền đạt bằng lời hay phi ngôn ngữ ...

Quản trị dự án là hoạt động quan trọng trong phát triển công nghiệp. Môn học trang bị các kiến thức cơ bản để xem xét toàn bộ các giai đoạn của dự án với các khía cạnh quản lý, kinh tế, kỹ thuật và tài chính, qua đó có thể quản lý dự án một cách có hiệu quả. Mục tiêu của môn học này là nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án như phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án và cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các phần mềm liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án.