Học phần nhập môn ngành QLTN&MT gồm 5 chương, được thiết kế để trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức căn bản về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai. Ngoài ra, giúp cho người học về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp và các kỹ năng tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.