Học phần trang bị cho người học những kiến thức về lĩnh vực tư duy biện luận và ứng dụng, đồng thời cũng rèn luyện cho người học những kĩ năng phân tích đánh giá các vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về lĩnh vực tư duy biện luận và ứng dụng, đồng thời cũng rèn luyện cho người học những kĩ năng phân tích đánh giá các vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc sống một cách sáng tạo và có hiệu quả.