Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai và lắp ghép ( bao gồm các khái niệm cơ bản trong đo lường, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, ...) và kỹ thuật đo lường (bao gồm các khái niệm cơ bản trong đo lường, dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo cơ khí, các nguyên tắc đo lường cơ bản, quy trình, phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí,  kỹ thuật đo kích thước dài, kích thước góc, đo sai lệch hình dạng và vị trí tương quan giữa các bề mặt cùng một số phương pháp đo mới. 

.