Học phần thực mô hình hóa và mô phỏng giới thiệu đặc điểm, vai trò, quan điểm xây dựng, cấu trúc nội dung chương trình, mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo dục cần đạt được, những thuận lợi và khó khăn, các điều kiện trang thiết bị để thực hiện dạy học, các giải pháp về tổ chức dạy học, đánh giá kiểm tra giáo dục, giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình môn học thực mô hình hóa và mô phỏng ở bậc đại học. Ngoài ra, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.