Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở về các trang thiết bị phổ biến trong phòng thí nghiệm; các yêu cầu bảo trì và sử dụng an toàn thiết bị; cách thiết kế các phòng thí nghiệm sinh học an toàn, hợp lý; cách thức đề phòng và khắc phục các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm sinh học.

Học phần cũng giúp định hướng cho người học có ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cơ sở vật chất, tránh các mối nguy cho công đồng và môi trường.