Help with Search courses

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình bày một cách chi tiết. Các chủ đề về các dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. Bên cạnh đó, bài giảng còn đề cập đến các vi phạm giả thiết của mô hình và cách thức khắc phục những hậu quả của nó. Cuối cùng, sử dụng kết quả của mô hình để ra quyết định và khuyến cáo cần thiết trong thực tế.

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...)

RME 2018 V1.pdfRME 2018 V1.pdf

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...)

RME 2018 V1.pdfRME 2018 V1.pdf

Ngày nay, Thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển. Môn học này giúp sinh viên áp dụng những kiến thức về thương mại điện tử để ứng dụng trong thực tiển và xây dựng thiết kế một trang thương mại điện tử như mong muốn. Ngoài ra, áp dụng những chiến lược về E-Marketing vào thực tiển khi xây dựng trang Thương mại điện tử....

TÀI LIỆU 

Lê Bảo Lâm (chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá, Thọ (2009), Kinh tế vi mô, NXB Thống kê

Sách (TLTK) tham khảo:

Lê Bảo Lâm (chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá, Thọ (2009), Câu hỏi – Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Thống kê.

Nguyễn Văn Ngọc (2008), Bài giảng Nguyên lý kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

N.  Gregory Mankiw (2003), Principles of Economics New York : Worth Publisher.

Học phần Nguyên  lý  thống kê kinh  tế nghiên  cứu những  cơ  sở  lý  luận, phương  pháp luận của thống kê học; cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp trình bày dữ liệu; thống kê mô tả; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự báo  các hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết định quản lý một cách khoa học và  logic. Học phần còn  là nền  tảng quan  trọng cho các học phần có  liên quan  như  Phương  pháp  nghiên  cứu  khoa  học,  Phương  pháp  định  lượng,  Kinh  tế lượng…cũng như hỗ  trợ cho công  tác nghiên cứu khoa học và đưa kiến nghị cho chính sách hay việc ra quyết định sau này. 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị Hành chánh văn phòng, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến văn phòng của doanh nghiệp, của tổ chức, và những chức năng cơ bản của quản trị Hành chánh văn phòng trong tổ chức, trong đơn vị kinh doanh, bao gồm: hoạch định, tổ chức, điều khiển lãnh đạo, và kiểm tra/ kiểm soát công việc văn phòng.