Học phần quản trị học là một học phần cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản cho những chuyên môn ngành như: Quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng… Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên cách thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức năng quản trị trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp như: Đề xuất phương án kinh doanh; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; Các biện pháp tăng năng suất lao động; Chuẩn hóa quy trình kiểm tra…Thông qua môn học sinh viên sẽ được cải thiện và nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và một số kỹ năng khác để dễ hòa nhập sau khi ra trường.

DCCT - QUAN TRI HOC 2018.docxDCCT - QUAN TRI HOC 2018.docx