コースを検索する のヘルプ

Học phần Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại giới thiệu tổng quan về Ngân hàng thương mại và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, Nghiệp vụ cho vay trung dài hạn, Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, Nghiệp vụ cho thuê tài chính, Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng, Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế.

CHƯƠNG 0 TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC NGHIỆP VỤ NHTM.docxCHƯƠNG 0 TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC NGHIỆP VỤ NHTM.docx

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình bày một cách chi tiết. Các chủ đề về các dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. Bên cạnh đó, bài giảng còn đề cập đến các vi phạm giả thiết của mô hình và cách thức khắc phục những hậu quả của nó. Cuối cùng, sử dụng kết quả của mô hình để ra quyết định và khuyến cáo cần thiết trong thực tế.

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...)

RME 2018 V1.pdfRME 2018 V1.pdf

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...)

RME 2018 V1.pdfRME 2018 V1.pdf

Ngày nay, Thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển. Môn học này giúp sinh viên áp dụng những kiến thức về thương mại điện tử để ứng dụng trong thực tiển và xây dựng thiết kế một trang thương mại điện tử như mong muốn. Ngoài ra, áp dụng những chiến lược về E-Marketing vào thực tiển khi xây dựng trang Thương mại điện tử....

TÀI LIỆU 

Lê Bảo Lâm (chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá, Thọ (2009), Kinh tế vi mô, NXB Thống kê

Sách (TLTK) tham khảo:

Lê Bảo Lâm (chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá, Thọ (2009), Câu hỏi – Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Thống kê.

Nguyễn Văn Ngọc (2008), Bài giảng Nguyên lý kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

N.  Gregory Mankiw (2003), Principles of Economics New York : Worth Publisher.

Học phần Nguyên  lý  thống kê kinh  tế nghiên  cứu những  cơ  sở  lý  luận, phương  pháp luận của thống kê học; cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp trình bày dữ liệu; thống kê mô tả; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự báo  các hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết định quản lý một cách khoa học và  logic. Học phần còn  là nền  tảng quan  trọng cho các học phần có  liên quan  như  Phương  pháp  nghiên  cứu  khoa  học,  Phương  pháp  định  lượng,  Kinh  tế lượng…cũng như hỗ  trợ cho công  tác nghiên cứu khoa học và đưa kiến nghị cho chính sách hay việc ra quyết định sau này.