Khoa Khoa Học Tự Nhiên

Môn học cung cấp các chuyên đề quan trọng trong hóa hữu cơ hiện đại:

- Cơ sở hóa hữu cơ của thuốc hóa dược

- Cơ sở hóa hữu cơ của hương liệu

- Tinh dầu

- Hóa học dầu mỏ

Ngoài ra mô học còn cung cấp: Phương pháp tìm kiếm tài liệu; Phương pháp đọc và phân tích tài liệu khoa học; Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo khoa học; Các vấn đề về quyền tác giả, đạo văn, … Môn học cung cấp các kỹ năng: Lên kế hoạch và quản lý công việc, Viết báo cáo khoa hoc; Thuyết trình, báo cáo.

Môn học bao gồm:

1) Mô phỏng động lực học phân tử bằng phần mềm LAMMPS,

2) Khảo sát quá trình nóng chạy của vật liệu,

3) Khảo sát quá trình đông đặc của vật liệu,

4) Thực hành mô phỏng trên máy tính.

- Học phần này gồm 5 chương, nhằm trình bày các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính.

-Bên cạnh đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hoạt động nhóm.

DC_TOANCCA2_AUN-KTPM.docxDC_TOANCCA2_AUN-KTPM.docx