Chương trình Du lịch

Học phần Hệ thống thông tin quản lý bao gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất về hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất  hệ  thống thông tin quản lý, về việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp để tăng lợi thế cạnh tranh và chiến lược ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Nội dung thứ 2 trong học phần sẽ cung cấp kiến thức cho sinh viên về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong du lịch. Trong nội dung thứ hai, sinh viên sẽ được: Thứ nhất, cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin địa lý. Thứ hai, sinh viên sẽ được tìm hiểu việc ứng dụng hệ thống thống thông tin địa lý trong du lịch thông qua thực hành trên phần mềm QGIS.

Học phần giới thiệu lý luận di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, hệ thống các di tích lịch sử, danh thắng Việt Nam và khai thác các giá trị đó đối với hoạt động du lịch.  Cung cấp kiến thức về hệ thống bảo tàng Việt Nam, mối quan hệ giữa bảo tàng và du lịch và một số bảo tàng tiêu biểu ở Việt Nam. Đồng thời học phần thực hiện tham quan thực tế và cho người học tiến hành một số hoạt động tổ chức và hướng dẫn du lịch tại các địa điểm.

Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2 là học phần trang bị những kiến thức kinh tế - xã hội cụ thể về các vùng kinh tế khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. 

Ở học phần này, sv được phân tích những điều kiện phát triển kinh tế ở mỗi vùng kinh tế; đánh giá sự phát triển kinh tế ở các vùng kinh tế đó, từ đó có những nhận thức và thái độ đúng đắn với mỗi vùng kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam.