Môn học giới thiệu về phần mềm Envi, thao tác download ảnh, cắt ảnh, nắn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh, phân loại ảnh, xử lý sau phân loại và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về giải tích (phép tính vi phân hàm một biến, phép tính tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến) và các ứng dụng trong kinh tế.

Sau khi học xong môn vật lý lượng tử 2 các bạn sinh viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản của lý thuyết chất rắn, lý thuyết hạt nhân, các vấn đề cơ bản của vật lý hạt cơ bản và mở đầu vật lý vũ trụ

Mon hoc gom 5 chuong:

Chuong 1

Chuong 2

Chuong 3

Chuong 4

Chuong 5

Trang bị kiến thức về các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường bao gồm môi trường nước, đất, không khí... và độc học môi trường

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1

CHƯƠNG 1-ĐỘNG HỌC

1.1. HỆ QUY CHIẾU

1.2. CÁC KHÁI NIỆM

1.3. VẬN TỐC

1.4. GIA TỐC

1.5. NĂNG LƯỢNG

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức và bài tập nâng cao trong chương trình Toán tiểu học, giúp SV có được nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác giảng dạy sau này.

Học phần liên quan đến mục tiêu dạy học Toán ở tiểu học; Các nội dung liên quan đến phương pháp dạy học toán ở tiểu học, và một số phương tiện dạy học

Học phần mô tả các kiến thức về hàm số, phương trình và bất phương trình, hệ phương trình và hệ bất phương trình nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy sau này của sinh viên.

Môn học nhằm trình bày cho sinh viên các nội dung cơ bản về tư duy biện luận và sáng tạo: khái niệm về tư duy biện luận và tư duy sáng tạo, cách nhận biết, phân tích luận cứ, cách nhận biết các ngụy biện, các quy trình và kĩ thuật của tư duy sáng tạo, và cuối cùng là cách xây dựng luận cứ cho bài văn lập luận.

Học phần giúp sinh viên rèn luyện khả năng phân tích, cho ý kiến về các luận điểm và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết.