Help with Search courses

Học phần Phục vụ cộng đồng được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức,
kĩ năng và thái độ cần thiết để sau khi tốt nghiệp để họ có thể làm việc một cách có trách
nhiệm đối với xã hội và làm việc có cảm xúc để nâng cao hiệu quả công việc. Thông qua việc
tham gia vào các hoạt động giúp đỡ những người gặp khó khăn, sinh viên sẽ nhận thức rõ
hơn trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó hình thành được sự cảm
thông và chia sẻ đối với những đối tượng cần sự hỗ trợ tiếng Anh


KE HOACH PHUNG SU CONG DONG 2018 - final.pdfKE HOACH PHUNG SU CONG DONG 2018 - final.pdf