[Ghi tóm tắt  thông tin khóa học]

Thông tin này sẽ hiển thị khi sinh viên bấm vào khóa học trước khi ghi danh.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

6.1.Kiến thức:

Môn học trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về mạng truyền thông trong công nghiệp như:

- Khái niệm, vai trò chức năng, phân loại, đặc trưng và cơ sở kỹ thuật của mạng truyền thông công nghiệp.

- Các thành phần cơ bản của mạng, các hệ thống Bus tiêu biểu và các vấn đề trong tích hợp hệ thống.

- Giải pháp mạng truyền thông công nghiệp đề xuất của Siemens Simatic PCS7.

6.2. Kĩ năng:

Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có khả năng phân tích, thiết kế một hệ thống truyền thông công nghiệp cơ bản. Tự tin đọc tài liệu để tìm hiểu, cập nhật các kiến thức mới về Mạng truyền thông công nghiệp để vận hành các hệ thống mạng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy…

 

6.1.Kiến thức:

Môn học trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về mạng truyền thông trong công nghiệp như:

- Khái niệm, vai trò chức năng, phân loại, đặc trưng và cơ sở kỹ thuật của mạng truyền thông công nghiệp.

- Các thành phần cơ bản của mạng, các hệ thống Bus tiêu biểu và các vấn đề trong tích hợp hệ thống.

- Giải pháp mạng truyền thông công nghiệp đề xuất của Siemens Simatic PCS7.

6.2. Kĩ năng:

Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có khả năng phân tích, thiết kế một hệ thống truyền thông công nghiệp cơ bản. Tự tin đọc tài liệu để tìm hiểu, cập nhật các kiến thức mới về Mạng truyền thông công nghiệp để vận hành các hệ thống mạng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy…

 

Chương trình môn học Điện tử số cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống số đếm và mã số học, các lý thuyết cơ sở về đại số logic, các bước thiết kế mạch tổ hợp, các bước thiết kế mạch tuần tự, cụ thể như: mạch mã hóa, giải mã, phân kênh, dồn kênh, các mạch số học, Flip-Flop, thanh ghi, mạch đếm không đồng bộ, đồng bộ, v.v…, Cuối cùng, sinh viên có khả năng thực hiện logic các hệ thống trên bằng cổng logic, bằng mạch giải mã, đa hợp, v.v…

 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức để phân tích các bài toán về mạch điện, áp dụng giải mạch điện để tính toán các thông số về dòng điện, điện áp, công suất. người học còn được trang bị thêm các kiến thức về mạch điện ba pha, mạng hai cửa và phân tích tính toán về quá trình quá độ trong mạch điện…