Chương trình Du lịch

      Học phần đề cập đến những kỹ năng cần thiết của hướng dẫn viên du lịch, bao gồm: tổ chức các loại trò chơi; biết hướng dẫn và hát được những bài hát truyền thống, sinh hoạt cộng đồng…phục vụ bổ ích cho các chương trình du lịch…

    Qua học phần người học nhận ra được tầm quan trọng của hoạt động hoạt náo, tổ chức các trò chơi trong hoạt động lữ hành nói chung và trong công tác của hướng dẫn viên nói riêng. Vận dụng và thiết kế sưu tầm, lựa chọn những trò chơi phù hợp với đối tượng khách hàng và môi trường hoạt náo cụ thể nhằm tạo không khí vui vẻ thoải mái trong quá trình du lịch. Nhận ra và xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức hoạt náo.

Học phần “Địa lý du lịch Việt Nam” (ĐLDL) cung cấp hệ thống kiến thức về đối tượng nghiên cứu của địa lý du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch (đặc biệt nhấn mạnh đến tài nguyên du lịch), tổ chức lãnh thổ du lịch; Đặc điểm của các vùng du lịch của Việt Nam (tìm hiểu sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động chủ yếu, các điểm du lịch, các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia, quốc tế; các tuyến điểm du lịch quan trọng), định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Song song đó, học phần tích hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học.

V2_32.D20-11-DULI011-DIALYDLVN-NGUYEN XUAN QUY.docxV2_32.D20-11-DULI011-DIALYDLVN-NGUYEN XUAN QUY.docx

Học phần Phương pháp nghiên cứu được đào tạo gồm hai phần: 

(1) Phần kiến thức đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học (15 tiết) nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học: khoa học và nghiên cứu khoa học, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ; giúp sinh viên có phương pháp tìm kiếm nguồn tư liệu thành văn

(2) Phần kiến thực hành nghiên cứu mang tính chuyên ngành (30 tiết) : trang bị cho sinh viên cách viết và thực hành : viết đề cương nghiên cứu, tiến hành  nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu. Học phần được cấu tạo thành 4 chương : Chương 1 : Những vấn đề chung ; Chương 2 : Xây dựng đề cương nghiên cứu ; Chương 3 : Tổ chức nghiên cứu khoa học ; Chương 4 : Công bố kết quả nghiên cứu.

Học phần Phương pháp nghiên cứu được đào tạo gồm hai phần: 

(1) Phần kiến thức đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học (15 tiết) nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học: khoa học và nghiên cứu khoa học, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ; giúp sinh viên có phương pháp tìm kiếm nguồn tư liệu thành văn

(2) Phần kiến thực hành nghiên cứu mang tính chuyên ngành (30 tiết) : trang bị cho sinh viên cách viết và thực hành : viết đề cương nghiên cứu, tiến hành  nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu. Học phần được cấu tạo thành 4 chương : Chương 1 : Những vấn đề chung ; Chương 2 : Xây dựng đề cương nghiên cứu ; Chương 3 : Tổ chức nghiên cứu khoa học ; Chương 4 : Công bố kết quả nghiên cứu.

Học phần Phương pháp nghiên cứu được đào tạo gồm hai phần: 

(1) Phần kiến thức đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học (15 tiết) nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học: khoa học và nghiên cứu khoa học, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ; giúp sinh viên có phương pháp tìm kiếm nguồn tư liệu thành văn

(2) Phần kiến thực hành nghiên cứu mang tính chuyên ngành (30 tiết) : trang bị cho sinh viên cách viết và thực hành : viết đề cương nghiên cứu, tiến hành  nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu. Học phần được cấu tạo thành 4 chương : Chương 1 : Những vấn đề chung ; Chương 2 : Xây dựng đề cương nghiên cứu ; Chương 3 : Tổ chức nghiên cứu khoa học ; Chương 4 : Công bố kết quả nghiên cứu.