Môn học là những vấn đề lý thuyết của văn học. Cụ thể gồm: Văn học - nhà văn - bạn đọc; Tác phẩm và thể loại văn học