Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở giáo dục. Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng trong quản lý tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học như lập kế hoạch, lập dự toán, viết báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính và cơ sở vật chất.

6.3 CDIO- Quan ly tai chinh va co so vat chat.docx6.3 CDIO- Quan ly tai chinh va co so vat chat.docx

Học phần mô tả về tầm quan trọng và những xu hướng chung của công tác quản trị nguồn nhân lực bên trong mỗi tổ chức hiện nay. Tất cả các nhà quản trị đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực.

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về những công tác quản trị nguồn nhân lực cụ thể như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản trị tiền lương, hệ thống đãi ngộ và quan hệ lao động trong tổ chức.

3.5 CDIO- quan ly nguon nhan luc trong GD.docx3.5 CDIO- quan ly nguon nhan luc trong GD.docx

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập: Những vấn đề chung về người khiếm khuyết, một số đặc điểm cơ bản của người khiếm khuyết, các quan điểm về người khuyết tật, các mô hình giáo dục người khuyết tật, quy trình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trường học cho mọi người. Học phần còn giúp cho người học biết được để là người cán bộ quản lý trong giáo dục hòa nhập giỏi thì cần những phẩm chất và năng lực gì. Giúp người học nắm được các nguyên tắc giáo dục người khuyết tật. Cuối cùng học phần sẽ hướng dẫn cho người học cách lập kế hoạch giáo dục hòa nhập, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập, kiểm tra đánh giá trong giáo dục hòa nhập.

6.1 Giao duc hoa nhap -GDH.docx6.1 Giao duc hoa nhap -GDH.docx

Học phần cung cấp cho người học những lí luận cơ bản nhất về kỹ năng sống và tiếp cận kỹ năng sống. Trang bị những nội dung giáo dục kỹ năng sống cụ thể cho học sinh thông qua việc tổ chức các chủ để để hình thành những kỹ năng sống cốt lõi. Học phần còn cung cấp cho người học những kỹ năng tổ chức các chủ đề giáo dục kỹ năng sống để xây dựng hoặc thay đổi hành vi cho học sinh của mình. Đây là hành trang quan trọng cho những giáo viên trong tương lai.

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.docxGIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG.docx

Học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên xã hội sẽ trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về môn học: mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý; một số phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học TN-XH; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn TN & XH, môn Khoa học, Địa lý và Lịch sử; giúp người học có những kiến thức về tổ chức hoạt động dạy học các phân môn và thực hành giảng dạy được môn Tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực người học.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

MÔN HỌC DẠY PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

•Đánh giá được nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lý tiểu học.
•Phân tích được các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình Tự nhiên xã hội ở Tiểu học
•Lựa chọn và thiết kế được các phương tiện, phương pháp, hình thức, cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học
•Lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá được các bài học
•Đánh giá kết quả học tập của người học
•Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, lớp hoàn thành các nhiệm vụ
•Thuyết trình các nội dung trên lớp
•Điều chỉnh các kế hoạch dạy học
•Thích ứng nhanh với các đổi mới trong quá trình dạy học môn học
•Hình thành kế hoạch học tập môn học

Sau khi học xong học phần, sinh viên sẽ có thể:

•Đánh giá được nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lý tiểu học.
•Phân tích được các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình Tự nhiên xã hội ở Tiểu học
•Lựa chọn và thiết kế được các phương tiện, phương pháp, hình thức, cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học
•Lập kế hoạch và tổ chức và đánh giá được các bài học
•Đánh giá kết quả học tập của người học
•Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, lớp hoàn thành các nhiệm vụ
•Thuyết trình các nội dung trên lớp
•Điều chỉnh các kế hoạch dạy học
•Thích ứng nhanh với các đổi mới trong quá trình dạy học môn học
•Hình thành kế hoạch học tập môn học