Học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên xã hội sẽ trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về môn học: mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý; một số phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học TN-XH; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn TN & XH, môn Khoa học, Địa lý và Lịch sử; giúp người học có những kiến thức về tổ chức hoạt động dạy học các phân môn và thực hành giảng dạy được môn Tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực người học.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trang bị cho người học những kiến thức về vai trò, vị trí, đặc điểm, nguyên tắc của phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học những nội dung khoa học thực nghiệm ở trường tiểu học; cách thức thiết kế và tổ chức và đánh giá các hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

MÔN HỌC DẠY PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

•Đánh giá được nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lý tiểu học.
•Phân tích được các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình Tự nhiên xã hội ở Tiểu học
•Lựa chọn và thiết kế được các phương tiện, phương pháp, hình thức, cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học
•Lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá được các bài học
•Đánh giá kết quả học tập của người học
•Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, lớp hoàn thành các nhiệm vụ
•Thuyết trình các nội dung trên lớp
•Điều chỉnh các kế hoạch dạy học
•Thích ứng nhanh với các đổi mới trong quá trình dạy học môn học
•Hình thành kế hoạch học tập môn học

Sau khi học xong học phần, sinh viên sẽ có thể:

•Đánh giá được nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lý tiểu học.
•Phân tích được các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình Tự nhiên xã hội ở Tiểu học
•Lựa chọn và thiết kế được các phương tiện, phương pháp, hình thức, cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học
•Lập kế hoạch và tổ chức và đánh giá được các bài học
•Đánh giá kết quả học tập của người học
•Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, lớp hoàn thành các nhiệm vụ
•Thuyết trình các nội dung trên lớp
•Điều chỉnh các kế hoạch dạy học
•Thích ứng nhanh với các đổi mới trong quá trình dạy học môn học
•Hình thành kế hoạch học tập môn học