Chương trình Du lịch

Học phần khái quát chung về nghiên cứu khoa học, các quan điểm và phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý đặc trưng. Học phần chú trọng hướng dẫn người học thực hành nghiên cứu khoa học và đánh giá các công trình nghiên cứu.

032.PPNCKHĐL.pdf032.PPNCKHĐL.pdf

Môn học tập trung giới thiệu quy trình thành lập một số bản đồ chuyên đề, như quy trình thành lập một số bản đồ thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, du lịch, xây dựng dữ liệu thông tin thuộc tính, các dạng biểu đồ bổ trợ cho bản đồ chuyên đề. Bên cạnh đó, học phần chú trọng khuyến khích các nhóm sinh viên xây dựng và thực hiện các đề án thành lập bản đồ phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu

Giao trinh MapInfo.pdfGiao trinh MapInfo.pdf

Yêu cầu làm đúng quy định của BCTN theo file đính kem

Nộp đúng hạn quy định của giáo viên hướng dẫn

1309-QD_1.PDF.pdf1309-QD_1.PDF.pdf

Môn học đề cập đến các kiến thức lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, và môi trường du lịch cùng những vấn đề liên quan đến tuyến - điểm và kỹ năng cơ bản xây dựng tuyến - điểm du lịch. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như địa lý, lịch sử phong tục và các đặc điểm đến và các điểm tham quan của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến đó.

     Học phần trang bị cho người học những kiến thức về: khái niệm, lịch sử hình thành, phân loại, mục đích, ý nghĩa của tổ chức sự kiện; cấu trúc, nguyên tắc và các thủ pháp xây dựng chương trình. Sinh viên vận dụng được những kỹ năng cơ bản về công tác tổ chức sự kiện như: quy trình tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sự kiện; công tác lập kế hoạch, triển khai, giám sát, xử lý tình huống trong quá trình tổ chức một số sự kiện và các kỹ năng cần thiết cho quá trình tổ chức sự kiện. Xác định các giá trị của sự kiện, xác định khách hàng, đặt mục tiêu, chọn lựa phương thức truyền thông và xây dựng kế hoạch marketing. Phân biệt các loại tài trợ, cách lập hồ sơ xin tài trợ.

     Học phần trang bị cho người học những kỹ năng hoạt náo cơ bản, tổ chức các trò chơi vận động, tạo không khí vui vẻ thoải mái trong quá trình du lịch.

    Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác tổ chức sự kiện như: qui trình tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sự kiện; công tác lập kế hoạch, triển khai, giám sát, xử lý tình huống trong quá trình tổ chức một số sự kiện và các kỹ năng cần thiết cho quá trình tổ chức sự kiện.

Nội dung chính của Báo cáo tốt nghiệp bao gồm:

Tổng quan nghiên cứu: Các bước cơ bản để thực hiện Báo cáo tốt nghiệp đại học bao gồm:

    ‐ Lựa chọn đề tài nghiên cứu

   ‐ Xây dựng đề cương nghiên cứu

   - Thu thập tài liệu, xử lý thông tin

   ‐ Viết báo cáo hoàn chỉnh

Chương 1: Cơ sở lý luận (khái niệm, phương pháp luận…)

Chương 2: Vấn đề nghiên cứu (Phân tích điều kiện (tiềm năng), hiện trạng, phân tích tình hình phát triển, diễn tiến…)

Chương 3: Định hướng, giải pháp, kiến nghị (nếu có)

Thời gian thực hiện Báo cáo tốt nghiệp từ 05/5/2021 đến 20/7/2021

Tiến độ từng giai đoạn cụ thể:

TT

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Xác định tên đề tài

Trước 10/5/2021

Đã hoàn thành

2

Lập đề cương chi tiết

Trước 16/5/2021

 

3

Viết Phần mở đầu và Chương 1

Từ 21/5/2021 đến 10/6/2021

Giảng viên chỉ sửa BCTN gửi về đúng thời gian trên

4

Viết Chương 2

Từ 10/6/2021 đến 04/7/2021

5

Viết Chương 3

Từ 05/7/2021 đến 14/7/2021

6

Gửi tổng hợp tất cả nội dung BCTN đã chỉnh sửa về GVHD

Trong ngày 15/7/2021

7

Hoàn thiện BCTN để in nộp

20/7/2021 đến 23/07/2021

Gia hạn đên 15/8/2021

Nội dung chính của Báo cáo tốt nghiệp bao gồm:

Tổng quan nghiên cứu: Các bước cơ bản để thực hiện một báo cáo tốt nghiệp đại học bao gồm:

‐          Lựa chọn đề tài nghiên cứu

‐          Xây dựng đề cương nghiên cứu

‐          Thu thập tài liệu, xử lý thông tin

‐          Viết báo cáo hoàn chỉnh

Chương 1: Cơ sở lý luận (khái niệm, phương pháp luận…)

Chương 2: Vấn đề nghiên cứu (Thực trạng, Phân tích tình hình, diễn tiến…)

Chương 3: Kết quả nghiên cứu, giải pháp, kiến nghị (nếu có)

Học phần giới thiệu lý luận di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, hệ thống các di tích lịch sử, danh thắng Việt Nam và khai thác các giá trị đó đối với hoạt động du lịch.  Cung cấp kiến thức về hệ thống bảo tàng Việt Nam, mối quan hệ giữa bảo tàng và du lịch và một số bảo tàng tiêu biểu ở Việt Nam. Đồng thời học phần thực hiện tham quan thực tế và cho người học tiến hành một số hoạt động tổ chức và hướng dẫn du lịch tại các địa điểm.

Bai giang DTLS va Danh thang.pdfBai giang DTLS va Danh thang.pdf

Môn học cung cấp những cơ sở lý luận về du lịch sinh thái, tổng quan về du lịch sinh thái Việt Nam và tìm hiểu một số loại hình du lịch sinh thái tiêu biểu ở nước ta. Ngoài ra học phần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy biện luận cho người học, đồng thời giúp sinh viên có thái độ yêu quý, bảo vệ các dạng tài nguyên cảnh quan ở nước ta

Nội dung chính của Báo cáo tốt nghiệp bao gồm:

Tổng quan nghiên cứu: Các bước cơ bản để thực hiện một báo cáo tốt nghiệp đại học bao gồm:

‐          Lựa chọn đề tài nghiên cứu

‐          Xây dựng đề cương nghiên cứu

‐          Thu thập tài liệu, xử lý thông tin

‐          Viết báo cáo hoàn chỉnh

Chương 1: Cơ sở lý luận (khái niệm, phương pháp luận…)

Chương 2: Vấn đề nghiên cứu (Thực trạng, Phân tích tình hình, diễn tiến…)

Chương 3: Định hướng, giải pháp, kiến nghị (nếu có)

Học phần bao gồm 4 chương, trong đó:

Chương 1: Tổng quan về marketing và marketing du lịch ;

Chương 2: Môi trường của marketing du lịch ;

Chương 3: Chiến lược của marketing du lịch;

Chương 4: Chính sách marketing du lịch.

DCCT-Marketing trong hđ du lich.pdfDCCT-Marketing trong hđ du lich.pdf

1. Yêu cầu Báo cáo tốt nghiệp bao gồm 4 phần sau:

A.   PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  5. Ý nghĩa khoa học và Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  6. Quan điểm nghiên cứu (nếu có)
  7. Phương pháp nghiên cứu

B.PHẦN NỘI DUNG: gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận chung (khái niệm, phương pháp luận…)

Chương 2: Vấn đề nghiên cứu (Phân tích điều kiện (tiềm năng), hiện trạng, phân tích tình hình phát triển, diễn tiến…)

Chương 3: Định hướng, giải pháp.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. SV THAM KHẢO BÁO CÁO TN MẪU bên dưới

Môn học đề cập đến các kiến thức lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, và môi trường du lịch cùng những vấn đề liên quan đến tuyến - điểm và kỹ năng cơ bản xây dựng tuyến - điểm du lịch. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng tổng hợp về các điểm đến như địa lý, lịch sử phong tục và các đặc điểm đến và các điểm tham quan của cộng đồng dân cư địa phương, khí hậu và tính mùa vụ ảnh hưởng đến thời gian tham quan, các sự kiện đặc biệt như các lễ hội, các phương tiện dành cho du khách, những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe, những cảnh báo về du lịch có thể ảnh hưởng đến điểm đến đó.