Chương trình Tâm lý học

Tên môn học: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (2;0)

Mã môn học: TL003

Nhóm môn học: HK3.HL.01

Những lưu ý khi thực hiện kỳ thi:

1. File bài thi có dung lượng 10MB, nếu dung lượng lớn hơn thì nộp bằng đường link qua Google Driver (chú ý ko được chỉnh sửa sau khi đã hết tời gian nộp bài, nếu sửa sau thời gian này sẽ bị 0 điểm.

2. Làm đúng theo mẫu quy định

3. Dùng File định dạng PDF hoặc Word

4. Tham gia phần thi vấn đáp trực tuyến trên Microsoft Teams theo lịch của trường

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, hiện đại về tâm lý học lao động như khái niệm tâm lý học lao động; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, các khái niệm cơ bản tâm lý học lao động. Nội dung nghiên cứu của tâm lý học lao động: bao gồm tập thể và các hiện tượng tâm lý tác động trong tập thể; các chuyên ngành của tâm lý học lao động. Một số vấn đề lý luận về công tác hướng nghiệp, tổ chức hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Đc AUN nganh TLH lao dong hương nghiep 2019.pdfĐc AUN nganh TLH lao dong hương nghiep 2019.pdf

Học phần Tâm lý học phát triển trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về những đặc điểm của sự hình thành và phát triển tâm lý con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi. Nội dung chính của học phần bao gồm: Khái quát về Tâm lý học phát triển; bản chất của sự phát triển tâm lý người; sự phát triển tâm lý trẻ em từ 0-6 tuổi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu nhi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi đầu thanh niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thanh niên sinh viên; những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành và người cao tuổi.

TLH PHÁT TRIỂN (2,0) TÂM LÝ HỌC.docxTLH PHÁT TRIỂN (2,0) TÂM LÝ HỌC.docx

Học phần Tâm lý học Nghệ thuật trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý người trong sáng tạo nghệ thuật. Mô tả các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người trong sáng tạo nghệ thuật. Trình bày những quy luật nảy sinh hình thành và phát triển của các hiện tượng tâm lý người trong sáng tạo nghệ thuật trên cơ sở đó giúp người học nhận diện được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người trong sáng tạo nghệ thuật như: hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; năng lực.

DCCT TLH NGHỆ THUẬT (2,0)-đã chuyển đổi.pdfDCCT TLH NGHỆ THUẬT (2,0)-đã chuyển đổi.pdf

Học phần “Kỹ năng Tham vấn tâm lý” giới thiệu hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ bản trong hoạt động tham vấn tâm lý. Học phần gồm có 2 chương: Lý luận chung về kỹ năng tham vấn tâm lý; các kỹ năng tham vấn tâm lý.

DCCT KY NANG THAM VAN TAM LY.docxDCCT KY NANG THAM VAN TAM LY.docx

Lưu ý:

1. File bài thi có dung lượng 10MB, nếu dung lượng lớn hơn thì nộp bằng đường link qua Google Driver (chú ý ko được chỉnh sửa sau khi đã hết tời gian nộp bài, nếu sửa sau thời gian này sẽ bị 0 điểm.

2. Làm đúng theo mẫu quy định

3. Dùng File đinh dạng PDF hoặc Word

4. Tham gia phần thi vấn đáp trực tuyến trên Microsoft Teams theo lịch của trường

Lưu ý:

1. File bài thi có dung lượng 10MB, nếu dung lượng lớn hơn thì nộp bằng đường link qua Google Driver (chú ý ko được chỉnh sửa sau khi đã hết tời gian nộp bài, nếu sửa sau thời gian này sẽ bị 0 điểm.

2. Làm đúng theo mẫu quy định

3. Dùng File đinh dạng PDF hoặc Word

4. Tham gia phần thi vấn đáp trực tuyến trên Microsoft Teams theo lịch của trường