Nội dung của bài Midterm Test

Lưu ý: 

  1. Sinh viên chỉ làm bài một lần duy nhất.
  2. Trong khi làm bài, không thể quay lại.
  3. Sau khi nộp bài sẽ biết điểm, không biết đáp án.
  4. Hết giờ làm bài, hệ thống tự thu bài, sinh viên biết điểm và đáp án.

   Học phần gồm có 8 units giúp trang bị từng bƣớc cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về từ vựng, ngữ pháp, phát âm, và các kỷ năng ngôn ngữ trong khoảng trình độ năng lực ngoại Ngữ A1-A2. Các chủ đề dùng để dạy chủ yếu đƣợc lấy trong giáo trình OUTCOMES (elementary) nhằm cung cấp cho ngƣời học hiểu những ngữ cảnh văn hóa tiếng Anh cơ bản, các bài học cơ bản về giao tiếp bằng tiếng Anh để ngƣời học có thể nhận ra vẻ đẹp và ích lợi của học tiếng Anh.

DCCT -Tiếng Anh 1.pdfDCCT -Tiếng Anh 1.pdf