Học phần trang bị cho người học các kiến thức về cấu tạo chất, bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất; kiến thức cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học (nhiệt, động, cân bằng hóa học; dung dịch; điện hóa học).

Mục tiêu của khoá học này nhằm:

- Cung cấp cơ sở lý thuyết và sơ đồ nguyên lý cấu tạo về các phương pháp phổ, gồm phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả kiến, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C và phổ khối lượng, để phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơ.

- Kỹ năng giải phổ thông qua bài tập nhằm giúp sinh viên biết cách tự đọc được các phổ và giải thích cấu tạo của hợp chất.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Môn học trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết, nguyên tắc phương pháp phổ nguyên tử, cách sử dụng thiết bị để sinh viên sử dụng được trong phân tích mẫu thực tế.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán trong phương pháp phân tích trắc quang. Trên cơ sở đó sinh viên có thể áp dụng vào việc phân tích xác định hàm lượng các chất trong các đối tượng thực tế và sử dụng các phương pháp này trong các nghiên cứu ở những lĩnh vực khác.

Môn học  nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hợp chất dị vòng.      

Đại cương về hợp chất dị vòng:  Định nghĩa, phân  loại, danh pháp và phương pháp pháp chung tổng hợp  hợp chất dị vòng.

 Dị vòng 5 cạnh 1 dị tố; 2  hay nhiều dị tố, hệ vòng ngưng tụ;  Dị vòng 6 cạnh 1 dị tố ,  2  hay nhiều dị tố, hệ vòng ngưng tụ:   cấu tạo  ,  phương pháp tổng hợp,  tính chất ; giới thiệu  những hợp chất dị vòng  trong thiên nhiên  với ứng dụng của chúng.

2-HeterocyclicChemistry.pdf2-HeterocyclicChemistry.pdf