Xây dựng Bình Dương phát triển bền vững; Giải pháp chiến lược xóa đói giảm nghèo bền vững trong quá trình đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương và khu vực miền Đông Nam bộ; Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Bình Dương…

          Đô thị hóa và sự biến đổi cơ cấu nghề nghiệp vùng đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương; Đào tạo và nâng cao phẩm chất nguồn nhân lực quản lý đô thị ở tỉnh Bình Dương; Vấn đề quản lý đô thị trên các bình diện hạ tầng kỹ thuật – xã hội (hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, an ninh…) ở tỉnh Bình Dương…

  

2. Mô tả học phần

    Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp), bao gồm : khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô hình quản trị hiện đại.

Mã môn học/ mã nhóm: AV402/HK2.TX.01

Môn học trang bị cho học viên hệ thống kiến thức đại cương về quản lí bao gồm:

- đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu môn học;

- các khái niệm và phạm trù cơ bản (quản lí, mục tiêu và chức năng quản lí, nguyên tắc và phương pháp quản lí),

- nghiên cứu một số vấn đề cụ thể về các lí thuyết quản lí.

Trên cơ sở đó hình thành tư duy, phương pháp luận khoa học, kiến thức và kỹ năng quản lí để học các học phần chuyên ngành về quản lí giáo dục khi đạt kết quả đầu vào tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục.