Học phần giáo dục học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như sau: Những vấn đề chung về giáo dục học như các khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của giáo dục. Mối quan hệ của giáo dục học với các khoa học khác,… Giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mục đích, nguyên lý và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hiện nay. Những phẩm chất, năng lực và mối quan hệ  của người thầy giáo..

Học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động này như trải nghiệm là gì, nội dung trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học và làm thế nào để tổ chức được hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng xây dựng và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.

Học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động này như trải nghiệm là gì, nội dung trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học và làm thế nào để tổ chức được hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng xây dựng và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng sống như nguyên tắc, mô hình, phương pháp, hình thức, cách thức đánh giá trong giáo dục kỹ năng sống; trên cơ sở đó, người học có thể thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học.

Học phần Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học giới thiệu khái quát nội dung chương trình đào tạo, các phương pháp học tập và nghiên cứu, những kỹ năng mà sinh viên cần hình thành và hoàn thiện trong quá trình học đại học. Ngoài ra, người học sẽ được trải nghiệm các hoạt động ở trường Tiểu học, trên cơ sở đó hình thành được tình yêu nghề nghiệp và định hướng học tập cho sinh viên trong thời gian ở trường đại học.

Học phần Nhập môn ngành Giáo dục Tiểu học giới thiệu khái quát nội dung chương trình đào tạo, các phương pháp học tập và nghiên cứu, những kỹ năng mà sinh viên cần hình thành và hoàn thiện trong quá trình học đại học. Ngoài ra, người học sẽ được trải nghiệm các hoạt động ở trường Tiểu học, trên cơ sở đó hình thành được tình yêu nghề nghiệp và định hướng học tập cho sinh viên trong thời gian ở trường đại học.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng sống như nguyên tắc, mô hình, phương pháp, hình thức, cách thức đánh giá trong giáo dục kỹ năng sống; trên cơ sở đó, người học có thể thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học.

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail, giới thiệu phần mềm giúp sinh viên soạn các dạng bài tập như: trắc nghiệm, ghép đôi, kéo thả chữ, điền khuyết …

Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu cho sinh viên một số công cụ cơ bản để xử lý các file âm thanh, video như: cắt file, ghép file, đổi đuôi… giúp sinh viên thiết kế bài giảng phong phú sinh động.

Học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động này như trải nghiệm là gì, nội dung trải nghiệm sáng tạo ở trường Tiểu học và làm thế nào để tổ chức được hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng xây dựng và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng sống như nguyên tắc, mô hình, phương pháp, hình thức, cách thức đánh giá trong giáo dục kỹ năng sống; trên cơ sở đó, người học có thể thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học.