KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: HÓA PHÂN TÍCH
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 15h, NGÀY 11/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 10h, NGÀY 11/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 13h, NGÀY 12/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 13h, NGÀY 12/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: HÓA PHÂN TÍCH
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 15h, NGÀY 11/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 10h, NGÀY 11/8/2021
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG
MÃ HỌC PHẦN: VLHO020
HÌNH THỨC: VẤN ĐÁP
THỜI GIAN LÀM BÀI:
Ngày thi: 8:00; ngày 8/8/2021

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

- Bài báo cáo nộp dưới dạng file word hoặc pdf

- Mỗi nhóm chỉ 1 Sinh Viên đại diện gửi bài

- Thời hạn nộp bài: trước 29/8/2021

- Thời gian thuyết trình (bằng powerpoint): theo thông báo của nhà trường [dự kiến từ 18g đến 21g, Chủ nhật 28/9]

- Mỗi nhóm trình bày khoảng 15 phút + 5 phút trả lời câu hỏi

KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (2+0)

Hình thức: Vấn đáp          MÃ MÔN HỌC:  VL010

LỚP: HỌC LẠI - HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian : bắt đầu từ 8 giờ, ngày 10/8/2021

GV: TRẦN MINH TIẾN

KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (2+0)

Lớp: Học lại    HK3. 2020-2021

Thời gian: 13 giờ, ngày 12/8/2021

Hình thức: Trắc nghiệm (60 phút)

GV: Phan Văn Huấn