KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TUYẾN VÀ ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM 
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM 
THỜI GIAN: 60 PHÚT
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TUYẾN VÀ ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM 
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM 
THỜI GIAN: 60 PHÚT