Môn học nghiên cứu chi tiết mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí, tính chất của các nguyên tố s và p trong bảng hệ thống tuần hoàn; mối liên hệ giữa các đại lượng nhiệt động và chiều hướng, mức độ diễn biến của các quá trình hoá học; phản ứng oxy hoá khử, thế điện cực và ứng dụng nó để xét chiều hướng các phản ứng oxy hoá - khử; phản ứng axit - bazơ, tác động của các axit - bazơ trong dung dịch

DCCT HOA VO CO 1 CDIO.docxDCCT HOA VO CO 1 CDIO.docx

Học phần cung cấp những kiến thức liên quan đến nước, hoạt độ của nước và vai trò của chúng đối với cấu trúc, chất lượng thực phẩm. Vai trò của protein, glucid, lipid, và một số thành phần khác trong thực phẩm. Các tính chất công nghệ của một số hợp phần thực phẩm quan trọng, các phương pháp biến hình lý, hoá  để cải biến cấu hình của các hợp phần nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm.

TL.pdfTL.pdf