KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020-2021

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (2+1)

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN: 60 PHÚT

NGÀY KIỂM TRA: 14/08/2021

GIỜ KIỂM TRA: 08H00

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020 - 2021

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (2+0)

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

NGÀY KIỂM TRA: 03/10/2021

GIỜ KIỂM TRA: 8h00

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020 - 2021

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (2+0)

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

NGÀY KIỂM TRA: 03/10/2021

GIỜ KIỂM TRA: 8h00

      

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2020 - 2021

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (0+1)

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

NGÀY KIỂM TRA: 10/8/2021

GIỜ KIỂM TRA: 15h00

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.