Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, bao gồm đánh giá môi trường hoạt động của doanh nghiệp và những chức năng chính của quản trị, tạo tiền đề cho các môn chuyên ngành. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên hiểu cách thức lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức năng quản trị trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp như: Đề xuất phương án kinh doanh; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; Các biện pháp tăng năng suất lao động; Chuẩn hóa quy trình kiểm tra…