Học phần “Nhập môn ngành Du lịch” bao gồm 5 chương giải thích các khái niệm cơ bản trong du lịch, lịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch, tầm quan trọng của du lịch trong mối tương tác với các lĩnh vực khác (kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường), các tổ chức quản lý du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, các hoạt động kinh doanh trong du lịch và các xu hướng du lịch hiện nay.

Song song đó, học phần tích hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như củng cố tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và thái độ học tập tích cực của người học.

Ngoài ra, học phần còn giới thiệu với người học về Trường, Khoa và Chương trình đào tạo của ngành Du lịch để người học chủ động trong việc thiết kế lộ trình học tập phù hợp với bản thân.

29.D20-4-DULI017-NHAPMONNGANHDL-16.08.2021.docx29.D20-4-DULI017-NHAPMONNGANHDL-16.08.2021.docx