Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên cách phân loại quan trắc môi trường, chu trình quan trắc môi trường cũng như tình hình quan trắc môi trường trên thế giới và Việt Nam; trạm quan trắc, cách lấy mẫu và xử lý số liệu quan trắc; các kỹ thuật quan trắc môi trường đất, nước, không khí; cách xây dựng và tính toán các chỉ số môi trường.

2014_sotaydanhgiachatluongnuoc.pdf2014_sotaydanhgiachatluongnuoc.pdf