Môn học giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý, các thành phần và chức năng của hệ thống thông tin địa lý, mô hình và cấu trúc dữ liệu, các phép phân tích dữ liệu trong GIS và giới thiệu một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên và môi trường.