Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý dưới góc độ nhập môn ngành, những hiểu biết nhất định về các chuyên ngành của tâm lý học cũng như hướng ứng dụng của nó trong thực tiễn; Xác định nội hàm cơ bản của tâm lý học, những chuyên ngành sâu của tâm lý học; nhận thức những hướng ứng dụng khác nhau của tâm lý học trong cuộc sống, nghề nghiệp và trong xã hội; phân biệt được các chuyên ngành trong tâm lý học; lựa chọn, định hướng trong nghiên cứu tâm lý học; hình thành hứng thú và động cơ học tập tích cực để ứng dụng những kỹ năng cơ bản trong tiếp cận tâm lý học.