Học phần “Tham vấn học đường” trình bày hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về hoạt động tham vấn học đường và những kỹ năng tham vấn. Học phần gồm các chương: Lý luận chung về tham vấn, tham vấn học đường; đạo đức nghề nghiệp và quy trình trong tham vấn tâm lý; học thuyết tham vấn tâm lý; kỹ năng tham vấn tâm lý; những khó khăn và rối nhiễu tâm lý thường gặp ở lứa tuổi học sinh, sinh viên; thực hành tham vấn tâm lý.