Môn học giới thiệu về phần mềm MapInfo, cách thức đăng ký tọa độ ảnh quét, cách thức tạo và hiệu chỉnh dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, cách thức truy vấn và trình bày một bản đồ chuyên đề.