Học phần nhằm liên hệ thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, trải nghiệm thực tế phục vụ cho học phần chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo. Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích, giải thích, làm sáng tỏ những đặc điểm kinh tế xã hội trên một khu vực lãnh thổ nhất định.