Học phần Hệ thống thông tin quản lý bao gồm 5 chương. Chương 1 giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý. Chương 2 đề cập đến những cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý. Chương 3 trình bày những nội cơ bản cùng các ứng dụng của các hệ thống thông tin quản lý. Chương 4 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin trong hoạt động marketing và thương mại điện tử. Chương 5 đề cập đến quản trị nguồn lực và vấn đề an toàn hệ thống thông tin quản lý.