Đại cương về hợp chất dị vòng :  Định nghĩa , phân  loại , danh pháp và phương pháp pháp chung tổng hợp  hợp chất dị vòng.

Dị vòng 5 cạnh 1 dị tố  ; 2  hay nhiều dị tố , hệ vòng ngưng tụ ;  Dị vòng 6 cạnh 1 dị tố ,  2  hay nhiều dị tố , hệ vòng ngưng tụ  :   cấu tạo  ,  phương pháp tổng hợp ,  tính chất  ; giới thiệu  những hợp chất dị vòng  trong thiên nhiên  với ứng dụng của chúng.