Nhập môn ngành du lịch gồm 2 phần. Phần I giới thiệu về ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) với có 4 chương. Trong đó, chương 1 cung cấp cho sinh viên những thông tin về Trường Đại học Thủ Dầu Một, khoa Công nghiệp Văn hóa; chương 2: Tổng quan về các ngành CNVH; chương 3: Tổng quan về các chương trình đào tạo thuộc khoa CNVH. Bên cạnh đó, chương 4 cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho việc học hiệu quả tại Đại học và những định hướng nghề nghiệp trong tương lai để thích ứng được với môi trường tác nghiệp liên quan. Phần II giới thiệu tổng quan về ngành du lịch, các khái niệm cơ bản trong du lịch, tác động của du lịch tới kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trường, và một số lĩnh vực trong ngành du lịch, giúp sinh viên có định hướng về ngành.